Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

Sposób zapisu danych o materiałach

Dział:: Opis bazy
 
             Bazy Danych o Materiałach 
               System ALUMINIUM
     - sposób zapisu danych o gatunkach i postaciach materiałów -

 Najważniejszy element bazy danych stanowią informacje o własnościach 
 materiałów. Ogólnie znany jest fakt, że wielkość (wartość) właściwości
 materiału konstrukcyjnego zależy od stanu jego przerobu (rodzaju obróbek,
 jakim został poddany) i zmienia się na skutek oddziaływania różnych
 czynników (np. temperatura, agresywność środowiska pracy, czas
 oddziaływania narażenia i inne). Dotyczy to również aluminium i jego
 stopów, stąd przyjęty przez nas, tabelaryczny sposób prezentacji danych
 uwzględnia tę zasadę. W poszczególnych rubrykach tabeli podawane są;
   - nazwa właściwości
    (tekst nazwy podawany jest w pełnym lub skróconym brzmieniu,
    łącznie z powszechnie stosowanym oznaczeniem danego parametru)
   - temperatura badania
    (podawana w Kelvinach, jako parametr rzutujący na wielkość
    /wartość/ właściwości)
   - kody obróbek 1, 2, 3, po wykonaniu których materiał uzyskuje
    (nabywa) zespół właściwości o określonej wielkości(wartości).
    (Po wykonaniu innego ciągu obróbek, wielkość (wartość) wielu
          właściwości materiału będzie się zwykle różnić).
    - kody (dwie cyfry), w kolumnie oznaczonej jako OBRÓBKA 1,
     określają rodzaje obróbki pierwotnej (np. odlewanie/forma
     metalowa) i/lub kształtowania plastycznego (np. walcowanie
     na gorąco w przypadku wyrobów hutniczych).
     Rozkodowane, skrócone lecz zrozumiałe nazwy tych obróbek wraz z
     zapisanym w nawiasach obok nich oznaczeniem stanu wg. "starej" normy
     PN-71/H-01706 "złamanym" przez oznaczenie (jeśli istnieje) według
     nowej normy PN-EN 515:1993 napisane są dużymi literami, zawsze pod
     tabelką prezentującą własności (w pierwszej kolumnie od lewej).
    - kody (dwie cyfry), w kolumnie oznaczonej jako OBRÓBKA 2,
     określają rodzaje obróbki objętościowej, ulepszającej własności
                 materiału (np. wyżarzanie zmiękczające).
     Rozkodowane, skrócone lecz zrozumiałe nazwy tych obróbek wraz z
     zapisanym w nawiasach obok nich oznaczeniem stanu wg. "starej" normy
     PN-71/H-01706 "złamanym" przez oznaczenie (jeśli istnieje) według
     nowej normy PN-EN 515:1993 napisane są dużymi literami zawsze pod
          tabelką prezentującą własności (w środkowej kolumnie).
    - kody (dwie cyfry), w kolumnie oznaczonej jako OBRÓBKA 3,
     określają rodzaje obróbki zmieniającej (ulepszającej) własności
     w warstwie powierzchniowej materiału (np. anodowanie).
     Rozkodowane, czasem skrócone nazwy tych obróbek, napisane
     dużymi literami, znajdują się zawsze pod tabelką zawierającą
     dane o własnościach, w trzeciej kolumnie (po prawej stronie).    
  W przypadkach takich parametrów, na których wielkość (wartość)
  nie wpływa rodzaj wykonanej obróbki (np. temperatura topnienia),
        w kolumnach kodów obróbki wstawione są litery 'XX'.
   - wielkość (wartość) właściwości
    Do bazy wpisywane są wielkości (wartości) właściwości
    w następującej postaci:
    - wartości liczbowe zapisywane są jako:
      1. przedział (min-max), - np. Rm = 200-250 MPa
      2. średnia (stała)   - np. gęstość = 2,7-2,7 kg/m3
      3. wartość minimum   - np. Re = min 100 MPa
       (liczba 300 wstawiona po lewej stronie w rubryce "Wielkość
        właściwości", prawa strona pusta)
      4. wartość maximum   - np. twardość Brinella = max 85 HB
       (liczba 85 wstawiona po prawej stronie w rubryce "Wielkość
        właściwości", lewa strona pusta)
    - krótki tekst (do kilkunastu znaków), określający "hasłowo" wartość
     właściwości (kiedy tylko taka info 
Czytany 1069 razy
Ostatnio zmieniany środa, 23 lipiec 2014 20:52