Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

PAMIĘĆ MASOWA

Wszystkie węzły obliczeniowe podłączone są do współdzielonego systemu plików LUSTRE. Węzły nie posiadają lokalnych dysków, startują z zasobów LUSTRE, wobec czego posiadają jednolitą konfigurację. Jeśli administrator nie zdecyduje inaczej, wszystkie węzły obliczeniowe startują z tego samego obrazu systemu operacyjnego. Z LUSTRE zamontowane są również katalogi:

  • /home - katalogi domowe użytkowników. Tam powinny znaleźć się pliki źródłowe i wykonywalne, dane wejściowe i wyjściowe. Na wszystkich węzłach klastra katalogi domowe są zsynchronizowane i widoczne w jednolity sposób.
  • /scratch - tymczasowa szybka przestrzeń obliczeniowa na dyskach SSD. W tej części brak jest podziału na użytkowników; aby uniknąć konfliktów należy umieszczać dane w indywidualnym katalogu tworzonym na potrzeby każdego zadania, jego nazwa znajduje się w zmiennej systemowej $TMPDIR. Po zakończeniu zadania dane te nie są już dostępne.
  • /tmp - katalog ramdysku (wirtualny system plików umieszczony w pamięci RAM węzła). UWAGA! Nie wykorzystywać bez wyraźnego polecenia administratora.